The start of the first chapter of Kay pou Jubilee

If you can read this, maybe you can help me proof the document.

Plan an

Defi a

Defi ki enposib la

Jubilee se youn nan bidonvil ki pi pòv an Ayiti epi se yon zonk i gen anpil vodou. Jiska twa denye lanne yo pat gen yon Legliz kretyèn nan zòn lan. Te vin genyen yon klinik pou je nan jubilee nan lanne 2012, moun ki rete nan zòn lan te mande pou kisa yo te mete klinik pou je sa a nan zòn lan. Repons lan te,”se Bondye ki vle nou fèl’’. Te vin gen yon pakèt diskisyon aprè sa, epi anpil lot ekip te vin vizite Jubilee. Kek nan moun ki rete nan zon lante deside ke se yon Legliz yon te bezwen, nan optik sa a te vin genyen yon Legliz Literyèn ki te bati nan Ri Lamatinyè. Legliz lan te gen yon twati ki te kouvri ak yon prela ble epi yon te trese fèy palmis pou yo te fè mi yo.

Si nap gade fondasyon an nan foto yon motre nou adwat la, nap wè ke yo gentan ap planifye pou yo agrandi Legliz la. Yo te vin fè yon pi gro batiman pou Legliz la an Avril 2014. Depi le sa a, pi gro batiman yon te bati pou Legliz lan pat sèvi sèlman pou fè Legliz, men yo te kon itlizeli tou kòm sant kominotè, yo te konn itilizeli pou yo fè klas pou moun ki tap aprann koud, kòm klinik medikal ak lòt aktivite ankò.

Nan lanne 2013, Pastè Benoit te bay Herb Nordmeyer yon defi pouli te jwenn oubyen devlope yon moyen pouli bati kay ki ka reziste kont dezas kote pri materyo yo pap depase 1.000, dola Ameriken. Lide a se te jwenn moun ki te rete nan zòn lan epi ki te propriyetè moso tèke yo tap viv sou li a epi yo tap ede yo bati yon kay ki ka reziste lè gen dezas. Teknik pou bati kay sa yo te dwe yon bagay kote se moun ki tap rete nan kay yo ki tap bati yo ak ed lidè ki foòme pou sa.

Posted in Uncategorized.

One Comment

  1. I find it hilarious I have already received 5 comments from all over the world on this post commenting on what a wonderful post it is and asking me to write more. None of them commented that the post was in Haitian Creole.

Comments are closed.